Megatrends

In evenwicht met de wereldwijde uitdagingen

We willen ontwikkeling stimuleren zonder concessies te doen aan de groei. Daarom moeten we onze bedrijfsactiviteiten afstemmen op de beperkingen van de hulpbronnen van de aarde en de samenleving. 

Megatrends | Volvo Group

Wereldwijd perspectief

Welzijn vergroten, in alle aspecten van het woord, betekent dat er met de impact op het milieu en het gebruik van de beperkte middelen van onze samenleving rekening wordt gehouden bij onze activiteiten.

De afbeelding rechts is een vereenvoudigde versie van het Doughnut-economiemodel van Kate Raworth, die visualiseert hoe menselijke vooruitgang kan worden bereikt zonder het systeem van de aarde te beschadigen. Er zijn twee grenzen: de binnenste sociale grens en de buitenste milieugrens die wordt voorgesteld als de sociale basis en het ecologische plafond. Tussen deze twee bevindt zich een gebied dat een ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige ruimte vormt, waarin mensen kunnen gedijen. In dit gebied vindt inclusieve en duurzame economische ontwikkeling plaats.

Wanneer er een tekort is aan hulpbronnen voor de maatschappij, betekent dit dat mensen onvoldoende voedsel, water, gezondheidszorg, energie, enzovoort hebben. Dit heeft een negatieve invloed op de mensenrechten. Als het verbruik van de natuurlijke hulpbronnen te hoog is, veroorzaakt dit klimaatverandering of verlies van biodiversiteit.

Op basis van dit model en onze PESTEL-scenarioanalyse (politiek, economisch, sociaal, technologisch, milieu en juridisch) komen een aantal belangrijke trends voor onze bedrijfstak naar voren.

Perspectief voor de bedrijfstak

Bedreigingen voor het milieu en grondstoffenschaarste

Het verbranden van fossiele brandstoffen vormt een belangrijke bron voor CO2-uitstoot en andere emissies, die klimaatverandering en vervuiling veroorzaken. Bedrijven in onze branche reageren door de brandstofefficiëntie te verbeteren en te zoeken naar alternatieven waarbij minder CO2 vrijkomt. Milieuvraagstukken stimuleren interesse en mogelijkheden voor elektromobiliteit, en voor alternatieve en herwinbare brandstoffen. Ontwikkelingen op regionaal en stedelijk niveau verschillen in snelheid en richting. Ook zijn ze afhankelijk van de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen, brandstoffen, infrastructuur, politieke wil en prikkels. We streven ernaar de schaarste aan grondstoffen te beheren door betere manieren te vinden om gebruik te maken van vervoer, en om producten en componenten te recyclen, te reviseren en te repareren.

Verstedelijking

Het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties verwacht dat er in 2050 ruim negen miljard mensen zullen zijn. De helft van de wereldbevolking leeft al in steden. In het komende decennium gaan we een veel grotere verschuiving zien van landelijke naar stedelijke gebieden in met name Azië en Afrika. Naarmate de stedelijke bevolking groeit, neemt ook de vraag naar mobiliteit toe. Steden krijgen steeds meer te maken met sociale en ecologische uitdagingen, waaronder verstoppingen, vervuiling, lawaai en verkeersongevallen. De bedrijfstak voor vervoer en infrastructuur moet veiligere, schonere en efficiëntere oplossingen blijven bieden voor alle soorten stedelijke ontwikkeling, of het nu gaat om kleine, middelgrote steden of metropolen.

Geopolitieke onzekerheden

Er is veel vraag naar onze oplossingen op het gebied van vervoer en infrastructuur op de verschillende markten over de hele wereld. Dat de wereld gefragmenteerder en in geopolitiek opzicht onstabieler wordt, manifesteert zich door verschillende handelsverdragen, transportregels, eisen van klanten en concurrentiedynamiek, zowel tussen markten onderling als binnen de diverse markten. Onze bedrijfstak wordt uitgedaagd om te voldoen aan verschuivende financiële, protectionistische en regelgevende voorwaarden, om toegang te krijgen tot menselijk kapitaal en dit te ontwikkelen, en om duurzaamheid, effectiviteit, veiligheid en beveiliging in de waardeketen te verbeteren.

Veiligheid en beveiliging

Elk jaar vallen er bij verkeersongevallen over de hele wereld ruim 1,2 miljoen dodelijke slachtoffers en raken 50 miljoen mensen gewond. Er is behoefte aan verbetering van de verkeersveiligheid en vervoersefficiency. Meer educatie op het gebied van verkeersveiligheid en een betere planning van wegen maken onderdeel uit van de oplossing. Ook wordt vooruitgang geboekt in automatisering voor bedrijfswagens en andere apparatuur. We verwachten dat de ontwikkeling zal intensiveren, ook voor wat betreft automatisering binnen de productie. Door het gebruik van zelfrijdende voertuigen worden de veiligheid, brandstofbesparingen en transportefficiency verbeterd.

Digitalisering en technologische transformatie

We leven in een hyper-verbonden wereld met tal van technologieën, het internet of things (IoT) en de cloud. In 1995 had ongeveer 1% van de wereldbevolking een internetverbinding. Tegenwoordig is zo´n 40% van de bevolking aangesloten en het aantal IoT-apparaten zal de komende jaren in hoog tempo blijven stijgen.

Digitalisering zorgt voor een transformatie in verschillende bedrijfstakken en is van invloed op alle aspecten binnen onze branche, van hoe we klantwaarde creëren tot hoe we ontwikkelen, produceren, werken en communiceren. De Volvo Group heeft ruim 800.000 voertuigen met een online verbinding. Op basis van gegevensinzichten bieden we onze klanten nieuwe diensten als onderdeel van ons totale pakket.

We zien mogelijkheden voor een grotere klantwaarde met betrekking tot digitalisering. Tegelijkertijd moeten we ons houden aan de voortschrijdende wetgeving inzake gegevensbescherming en moeten we de gegevensintegriteit veiligstellen om ontregelingen in de productie en onze waardeketen te voorkomen.